1
Electricity and Circuits Electricity_and_Circuits Electricity and Circuits
Chapter 1 - Electricity and Circuits
0
0

1 Topic(s)

1
Electricity-and-circuits-Tamil Electricity and circuits

1. Electricity and circuits


1
1
Magnets and Magnetism Magnets_and_Magnetism Magnets and Magnetism
Chapter 2 - Magnets and Magnetism
0
0

1 Topic(s)

1
வைக்கிங்ஸ் வைக்கிங்ஸ்

1. வைக்கிங்ஸ்


1
2
fun with magnets fun_with_magnets fun with magnets
Chapter 3 - fun with magnets
0
0

1 Topic(s)

1
tamil-magnets-fun-facts tamil-magnets fun facts

1. tamil-magnets fun facts


1
3
Magnets Magnets Magnets
Chapter 4 - Magnets
0
0
1
2

3 Topic(s)

1
காந்தங்கள்-மற்றும்-காந்தவியல்-(Magnets-and-Magnetism) காந்தங்கள் மற்றும் காந்தவியல் (Magnets and Magnetism)

1. காந்தங்கள் மற்றும் காந்தவியல் (Magnets and Magnetism)


1
காந்தம்-(Magnets) காந்தம் (Magnets)

2. காந்தம் (Magnets)


2
காந்தங்கள் காந்தங்கள்

3. காந்தங்கள்


3
4
States Of Matter States__Of_Matter States Of Matter
Chapter 5 - States Of Matter
0
0

1 Topic(s)

1
திரவம்_Liquids திரவம் Liquids

1. திரவம் Liquids


1
5
Light ,Shadows And Reflections Light_,Shadows_And_Reflections Light ,Shadows And Reflections
Chapter 6 - Light ,Shadows And Reflections
0
0
1

2 Topic(s)

1
Transparent-Materials Transparent-Materials-Tamil

1. Transparent-Materials-Tamil


1
Translucent Translucent

2. Translucent


2
6